ขอความร่วมมือ อปท. ทุกแห่ง ตอบแบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับการดำเนินงานของ อปท.” ภายในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของ อปท. ด้านการดูแล ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการส่งเสริมให้ อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ต่อไป

แบบติดตามสำหรับ อปท. ใช้เตรียมข้อมูล ดาวน์โหลด หรือ

สามารถตอบแบบติดตามฯ ได้ที่  https:/survey.anpor.net/index.php/688825   หรือ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปาริชาติ อมรเลิศวิมาน
โทรศัพท์ : 02-283-4605  มือถือ 086-0789077
Email : paricham99@gmail.com