ไฟล์นำเสนอระบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

การเงิน การคลัง
– กฎหมายรายได้ท้องถิ่น
– บรรยายมาตรฐานสาธารณะ
– รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– big data

เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
– บรรยาย ประเมินปี พ.ศ. 2562

ระบบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท.
– ระบบสารสนเทศด้านการกระจายอำนาจ