รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท.

  •  รายงานประเมินมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
  •  รายงานประเมินมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด