ติดตามและประมวลผล

– รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

– รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

– รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

– รายงานติดตามผลการบริหารจัดการขยะติดเชื้อของ อปท. ดาวน์โหลด

– รายงานติดตามผลและศึกษาการดำเนินงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนตามโครงการถนนร่วมใจของ อปท. ในจังหวัดกระบี่ ดาวน์โหลด

– รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

– เกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ดาวน์โหลด

– สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

– กรอบแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบความร่วมมือระหว่างอปท. ดาวน์โหลด

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการขยะในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง อปท. ดาวน์โหลด

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง อปท. ดาวน์โหลด

– กรอบแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง อปท. ดาวน์โหลด

– โครงการประเมินผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคของการกระจายอำนาจในรอบ 15 ปี โดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด