การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน ก.ก.ถ.

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • การลงพื้นที่เพื่อประเมินความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. และรับฟังความคิดเห็นในการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. ทั้ง 4 ภาค จำนวน 48 จังหวัด
  • จัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนการกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • จัดประชุม “การสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 ณ โรงฉรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ