หนังสือแจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ ประจำปี พ.ศ. 2565

– องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดาวน์โหลด

– เทศบาล  ดาวน์โหลด

– อบต.  ดาวน์โหลด