กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประชาชนได้อะไร

ตอนที่ 1 อำนาจหน้าที่และโครงสร้าง ก.ก.ถ. และสำนักงาน ก.ก.ถ.

ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและแผนปฏิบัติการ

ตอนที่ 3 ความก้าวหน้าและทิศทางการกระจาย อำนาจ

ตอนที่ 4 กฏหมายเกี่ยวกับการกระจายอำนาจที่ประชาชนควรรู้

ตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตอนที่ 6 การจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอนที่ 7 การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตอนที่ 8 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตอนที่ 9 การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาคประชาชน

ตอนที่ 10 การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสาธารณะสมบัติของแผ่นดินร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15 ปี กระจายอำนาจ ตอน 1

15 ปี กระจายอำนาจ ตอน 2

15 ปี กระจายอำนาจ ตอน 3

กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ควรรู้ ตอนที่ 1 “เราจะมีส่วนร่วมในกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำได้อย่างไร?”

กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ควรรู้ ตอนที่ 2 “มีส่วนร่วมในกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ ผ่าน อปท.”

กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ควรรู้ ตอนที่ 3 “องค์กรหลักขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ”

กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ควรรู้ ตอนที่ 4 “ประโยชน์ของกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ”