ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม

อ่านต่อ »

23 มิถุนายน 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) ครั้งที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม

อ่านต่อ »

14 มิถุนายน 2565|

พิธีลงนามบันทึกการส่งมอบภารกิจการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ

อ่านต่อ »

10 มิถุนายน 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00

อ่านต่อ »

26 พฤษภาคม 2565|

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565

อ่านต่อ »

6 พฤษภาคม 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.30

อ่านต่อ »

29 เมษายน 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 4/2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

25 เมษายน 2565|
Go to Top