ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

20 มกราคม 2565|

การประชุมหารือการขอใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชดเชยรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งสร้างให้แก่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

28 ธันวาคม 2564|

การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

24 ธันวาคม 2564|

การประชุมเสวนาทางวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “นวัตกรรมท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่สากล”

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00

อ่านต่อ »

24 ธันวาคม 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00

อ่านต่อ »

20 ธันวาคม 2564|

การประชุมการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

30 พฤศจิกายน 2564|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United NationsPublic Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2022 ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service

อ่านต่อ »

28 พฤศจิกายน 2564|

การประชุมการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

23 พฤศจิกายน 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00

อ่านต่อ »

22 พฤศจิกายน 2564|

การประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำแนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นจากการใช้ทรัพยากรน้ำ (กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่กลอง) ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00

อ่านต่อ »

17 พฤศจิกายน 2564|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United NationsPublic Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2022 ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service

อ่านต่อ »

15 พฤศจิกายน 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

15 พฤศจิกายน 2564|
Go to Top