ภาพกิจกรรม

Home| ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

7 เมษายน 2564|

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษยายน 2564 ณ โรงแรม

อ่านต่อ »

2 เมษายน 2564|

การประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สกถ.

อ่านต่อ »

2 เมษายน 2564|

การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

2 เมษายน 2564|

การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00

อ่านต่อ »

16 มีนาคม 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

8 มีนาคม 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

1 มีนาคม 2564|

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

1 มีนาคม 2564|

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00

อ่านต่อ »

25 กุมภาพันธ์ 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

17 กุมภาพันธ์ 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30

อ่านต่อ »

7 กุมภาพันธ์ 2564|
Go to Top