ภาพกิจกรรม

Home| ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United NationsPublic Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2022

        สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล

อ่านต่อ »

25 ตุลาคม 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีลักษะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

27 กันยายน 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

15 กันยายน 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

8 กันยายน 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00

อ่านต่อ »

30 สิงหาคม 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 4/2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

19 สิงหาคม 2564|

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานการกระจายอำนาจด้านการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น กรณีการป้องกัน บำบัดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดต่ออุบัติใหม่ในอนาคต”

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.

อ่านต่อ »

6 สิงหาคม 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

27 กรกฎาคม 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

12 กรกฎาคม 2564|
Go to Top