ภาพกิจกรรม

Home| ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลลำปางหลวง รพ.สต. ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

1 มิถุนายน 2566|

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

31 พฤษภาคม 2566|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00

อ่านต่อ »

31 พฤษภาคม 2566|

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่โรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน บ้านตลาดพฤหัส และโรงพยาบาลเทศบาลเมือง ปากพูน บ้านศาลาบางปู วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

30 พฤษภาคม 2566|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

24 พฤษภาคม 2566|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

24 พฤษภาคม 2566|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

19 พฤษภาคม 2566|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

16 พฤษภาคม 2566|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

12 พฤษภาคม 2566|

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

11 พฤษภาคม 2566|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566

           

อ่านต่อ »

9 พฤษภาคม 2566|

การสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของ อปท. ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง วันที่ 28 เมษายน 2566

           

อ่านต่อ »

1 พฤษภาคม 2566|

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และโรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 เมษายน 2566

           

อ่านต่อ »

1 พฤษภาคม 2566|

การลงพื้นที่ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บุคลากรของ อบจ. ขอนแก่น คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) และ ผอ.รพ.สต. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. วันที่ 27 เมษายน 66

           

อ่านต่อ »

28 เมษายน 2566|

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 เมษายน 2566

           

อ่านต่อ »

28 เมษายน 2566|

การประชุมการสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินภารกิจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เรื่อง การกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง วันที่ 27 เมษายน 66

           

อ่านต่อ »

28 เมษายน 2566|

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลสุเทพ และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 เมษายน 2566

           

อ่านต่อ »

27 เมษายน 2566|

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 26 เมษายน 66

           

อ่านต่อ »

27 เมษายน 2566|
Go to Top