ภาพกิจกรรม

Home| ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

27 กรกฎาคม 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

12 กรกฎาคม 2564|

การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

อ่านต่อ »

21 มิถุนายน 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2564

อ่านต่อ »

15 มิถุนายน 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของ อปท.

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของ อปท.

อ่านต่อ »

10 มิถุนายน 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud

อ่านต่อ »

25 พฤษภาคม 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2564

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

19 พฤษภาคม 2564|

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในภารกิจอาสาสมัครควบคุมไฟป่าของ อปท.

การประชุมหารือ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในภารกิจอาสาสมัครควบคุมไฟป่าของ อปท.

อ่านต่อ »

28 เมษายน 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

7 เมษายน 2564|

การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษยายน 2564 ณ โรงแรม

อ่านต่อ »

2 เมษายน 2564|

การประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สกถ.

อ่านต่อ »

2 เมษายน 2564|

การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

2 เมษายน 2564|
Go to Top