ภาพกิจกรรม

Home| ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2565 วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

         วันศุกร์ที่ 30

อ่านต่อ »

1 ตุลาคม 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565

       วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน

อ่านต่อ »

30 กันยายน 2565|

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชน ระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

        วันศุกร์ที่ 23

อ่านต่อ »

24 กันยายน 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

         วันพฤหัสบดีที่ 22

อ่านต่อ »

24 กันยายน 2565|

การติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2565 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

           สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่านต่อ »

20 กันยายน 2565|

การติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

           นายวิฑูร

อ่านต่อ »

18 กันยายน 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉียกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

         วันศุกร์ที่ 16

อ่านต่อ »

18 กันยายน 2565|

การประชุมหารือเรื่องกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

           

อ่านต่อ »

15 กันยายน 2565|

การติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3 วันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

        วันที่ 12

อ่านต่อ »

14 กันยายน 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2565

       วันอังคารที่ 6 กันยายน

อ่านต่อ »

7 กันยายน 2565|

การติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 5-6 กันยายน 2565 ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่

อ่านต่อ »

7 กันยายน 2565|

การติดตามการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565

วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2565

อ่านต่อ »

4 กันยายน 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

29 สิงหาคม 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2565 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00

อ่านต่อ »

29 สิงหาคม 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2565 วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

23 สิงหาคม 2565|
Go to Top