ภาพกิจกรรม

Home| ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

           

อ่านต่อ »

21 กุมภาพันธ์ 2567|

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

           

อ่านต่อ »

21 กุมภาพันธ์ 2567|

ร่วมประชุมชี้แจง ข้อมูล ข้อเท็จจริง ต่อคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น และบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

           

อ่านต่อ »

5 กุมภาพันธ์ 2567|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 2/2567 วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

           

อ่านต่อ »

1 กุมภาพันธ์ 2567|

การประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่ อปท. ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

           

อ่านต่อ »

31 มกราคม 2567|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567

           

อ่านต่อ »

8 มกราคม 2567|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2566 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566

           

อ่านต่อ »

26 ธันวาคม 2566|
Go to Top