ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และครั้งที่ 8 วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

           

อ่านต่อ »

14 พฤษภาคม 2567|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 และ 6 วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2567

           

อ่านต่อ »

9 พฤษภาคม 2567|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 และ 4 วันที่ 29 – 30 เมษายน 2567

           

อ่านต่อ »

1 พฤษภาคม 2567|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

           

อ่านต่อ »

24 เมษายน 2567|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา นักวิชาการ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567

           

อ่านต่อ »

23 เมษายน 2567|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2567

           

อ่านต่อ »

23 เมษายน 2567|

การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

        วันพฤหัสบดีที่ 18

อ่านต่อ »

18 เมษายน 2567|

การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน การติดตามด้านแหล่งน้ำ ด้านการป้องกันควบคุมไฟป่า ด้านสาธารณสุข ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 – 5 เมษายน 2567

      วันที่ 4 -

อ่านต่อ »

17 เมษายน 2567|

การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน การติดตามด้านแหล่งน้ำ ด้านการป้องกันควบคุมไฟป่า ด้านสาธารณสุข ณ จังหวัดน่าน วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567

        วันที่ 28

อ่านต่อ »

1 เมษายน 2567|

การประชุมเพื่อรับฟังผลงานวิจัยจากคณะผู้แทนธนาคารโลก เรื่อง การบริหารงบระมาณกับการเติบโตเชิงพื้นที่และการพัฒนาเมืองรอง เปลี่ยนแนวคิดเรื่องการเงินการคลังท้องถิ่น เพื่อปลดล็อคศักยภาพเมือง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

          วันศุกร์ที่

อ่านต่อ »

1 เมษายน 2567|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

           วันพฤหัสบดีที่

อ่านต่อ »

29 มีนาคม 2567|

การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน การติดตามด้านแหล่งน้ำ ด้านการป้องกันควบคุมไฟป่า ด้านสาธารณสุข ณ จังหวัดนครพนม วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2567

          วันที่

อ่านต่อ »

19 มีนาคม 2567|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

      วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม

อ่านต่อ »

15 มีนาคม 2567|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 4/2567 วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

        วันพฤหัสบดีที่ 14

อ่านต่อ »

15 มีนาคม 2567|

การลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน การติดตามด้านแหล่งน้ำ ด้านการป้องกันควบคุมไฟป่า ด้านสาธารณสุข ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2567

       วันที่ 7 -

อ่านต่อ »

11 มีนาคม 2567|
Go to Top