ภาพกิจกรรม

Home| ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566

           

อ่านต่อ »

26 มกราคม 2566|

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

           

อ่านต่อ »

19 มกราคม 2566|

การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566

           

อ่านต่อ »

9 มกราคม 2566|

การประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “2 ทศวรรษรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต” วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

           

อ่านต่อ »

9 มกราคม 2566|

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2565 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2566

           

อ่านต่อ »

23 ธันวาคม 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 4/2565 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

           

อ่านต่อ »

30 พฤศจิกายน 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 11/2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

          วันอังคารที่

อ่านต่อ »

23 พฤศจิกายน 2565|

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ครั้งที่ 2/2565 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565

           

อ่านต่อ »

23 พฤศจิกายน 2565|
Go to Top