ภาพกิจกรรม

Home| ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม2021-01-21T00:02:00+07:00

การประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00

อ่านต่อ »

25 กุมภาพันธ์ 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30

อ่านต่อ »

17 กุมภาพันธ์ 2564|

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30

อ่านต่อ »

7 กุมภาพันธ์ 2564|

การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ

อ่านต่อ »

16 ธันวาคม 2563|

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุง แก้ไข กฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00

อ่านต่อ »

14 ธันวาคม 2563|

การประชุมทางวิชาการ “Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00

อ่านต่อ »

27 พฤศจิกายน 2563|

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์

อ่านต่อ »

17 พฤศจิกายน 2563|

การประชุมคณะอนุกรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 3/2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

16 พฤศจิกายน 2563|

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ประจำปี ค.ศ. 2021 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00

อ่านต่อ »

5 พฤศจิกายน 2563|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00

อ่านต่อ »

4 พฤศจิกายน 2563|

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2563

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30

อ่านต่อ »

29 ตุลาคม 2563|

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 วลา 09.30

อ่านต่อ »

26 ตุลาคม 2563|
Go to Top