ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

ประกาศใช้แล้ว

 1. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
 2. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 4. พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
 5. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457
 6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
 7. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
 8. พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
 9. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 10. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
 11. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
 12. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 13. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

อยู่ในระหว่างการดำเนินการของกรมศิลปากร

 1. ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

    1. ร่างพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    2.ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    3. ร่างพระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    4. ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    5. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    6. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    7. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    8. ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

    9. ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

   10. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (หมายเหตุกระทรวงมหาดไทยรับไปดำเนินการ เนื่องจากกำลังดำเนินการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว)