กฎหมายระเบียบบริหารราชการ

– พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 Download

– พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 Download

– พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 Download

– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 Download

– พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 Download