กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บัตร/การลงทะเบียน

– พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 Download

– พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 Download