ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

– การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 Download

– การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. Download

– การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. Download