ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจของ อปท. : ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า Download

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องารกำหนดกิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่และอำนาจของ อปท. : ด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน Download

–  ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลให้แก่ อบจ.+ คู่มือแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยฯ Download

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ. Download

– ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการใน ก.ก.ถ. (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 Download

– ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนผู้บริหาร อบจ. เป็นกรรมการใน ก.ก.ถ. เพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2563 Download

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ Download

– ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทน อปท. และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2555 Download

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องอำนาจหน้าที่ของ อบจ. พ.ศ. 2546 Download

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินคดี 2548 Download

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องอำนาจหน้าที่ของ อบจ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 Download

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2552 Download

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องแนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบจ. เทศบาล และ อบต. Download

– แนวทางในการจัดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน Download

– ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ อปท. Download