คำสั่ง

– คณะอนุกรรมการประสานงานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2564 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะให้แก่ อปท. ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยการเงิน การคลัง ของ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2563 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2563 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2563 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2563 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2563 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการเฉาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2561 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2557 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขกฏหมายตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2556 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2556 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2557 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทางการปรับปรุงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2556 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2556 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2555 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการจัดทำกฏหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2555 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ดาวน์โหลด-1] [ดาวน์โหลด-2]

– คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฏหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2555 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฏหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2554 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการส่งสริมและเผยแพร่นวัตกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2554 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่ท้องงถิ่นในรูปแบบองค์กรบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2554 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ในการจัดบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2552 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2548 [ดาวน์โหลด]

– คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2548 [ดาวน์โหลด]