สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
  เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • อีเมลล์ : odloc@opm.go.th

 • โทรสาร : 02-283-4640-2

เบอร์ติดต่อสำนักงาน

 • ส่วนบริหารกลาง : 02-283-4616, 4632

 • ส่วนนโยบายและแผน : 02-283-4627, 4635

 • ส่วนนิติการ : 02-283-4623, 4628

 • ส่วนการเงินการคลัง : 02-283-4636, 4637

 • ส่วนติดตามและประเมินผล : 02-283-4624, 4629

 • ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน :02-283-4648, 4652

 • ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ : 02-283-4643, 4646, 4649, 4651

ติดต่อเรา