สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
  เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • อีเมลล์ : odloc@opm.go.th

 • โทรสาร : 02-283-4640-2

เบอร์ติดต่อสำนักงาน

 • งานบริหารทั่วไป : 02-283-4616, 4632

 • งานการถ่ายโอนภารกิจ และแผนการกระจายอำนาจฯ : 02-283- 4598, 4627, 4635

 • งานนิติการ : 02-283-4623, 4628

 • งานการจัดสรรรายได้ให้ อปท. : 02-283-4636, 4637

 • งานติดตามและประเมินผล ระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ

  การจัดบริการสาธารณะของ อปท. : 02-283-4624, 4608

 • งานส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน

  และรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี : 02-283-4649, 4651

 • งานประชาสัมพันธ์ : 02-283-4645, 4648, 4650

ติดต่อเรา