• ประเมินผล/สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  • การจัดการความรู้ (Knowledge Managemant, KM) แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)