• ประมวลภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [Download]
 • รูปภาพการประชุมให้ความรู้ โดยศาสตราจารย์ดิเรก [Download]
 • รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของนายวีระชัย ชมสาคร ผอ. สกง. [Download]
 • รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของผู้อำนวยการ สกถ. [Download]
 • รูปภาพการประชุมหลักเกณฑ์การให้รางวัล [Download]
 • รูปภาพการเล่าประสบการณ์ของนายวัตน์ธนัถ สุทธิชื่นตรีกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ [Download]
 • รูปภาพการประชุมมวลความรู้ ครั้งที่ 2 [Download]
 • รูปภาพการประชุมมวลความรู้ ครั้งที่ 1 [Download]
 • รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 4 [Download]
 • รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 3 [Download]
 • รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 2 [Download]
 • รูปภาพการประชุม cop ครั้งที่ 1 [Download]
 • รูปภาพการประชุม AAR [Download]
 • รูปภาพการแจกรางวัลและใบประกาศผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM [Download]
 • รูปภาพมุมความรู้ KM [Download]