การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน

– ร่าง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download
– ตารางเปรียบเทียบประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Download