การจัดทำแผนการกระจายอำนาจ

– การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. Download