ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาวงศ์

ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ประธานคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนถิ่น

ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ

ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์

ประธานคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
ประธานคณะอนุกรรมการเฉาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.

ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์

ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผ.ศ.ธนพร ศรียากูล

ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม