ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์

-ประธานคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

-ประธานคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

-ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

-ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

-ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงินการคลัง ของ อปท.

-ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับ อปท.

-ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่ อปท.

ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

-ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ

-ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท.

นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์

-ประธานคณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
-ประธานคณะอนุกรรมการเฉาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อปท.

-ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์

-ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้ อปท.

ผ.ศ.ธนพร ศรียากูล

-รองประธานคณะอนุกรรมการประสานงานการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะให้แก่ อปท. ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร)