ลำดับที่ รายชื่อคณะอนุกรรมการ ประธาน
1 คณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 3/2559 ลว 20 มิถุนายน 2559
ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
2 คณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 4/2559 ลว 20 มิถุนายน 2559 และที่ 5/2560 ลว 19 ตุลาคม 2560
ศาสตราจารย์พิเศษสมชัย ฤชุพันธุ์
3 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 12/2559 ลว 20 มิถุนายน 2559และที่ 3/2562 ลว 15 พฤศจิกายน 2562
รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ
4 คณะอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 1/2560 ลว 4 มกราคม 2560
ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
5 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 4/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561
นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์
6 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการดำเนินการของอาสาสมัครในท้องถิ่น
คำสั่งที่ 5/2561 ลว 18 ธันวาคม 2561
รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ
7 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและดูแลรักษาแหล่งน้ำ
คำสั่งที่ 1/2563 ลว 27 มกราคม 2563
นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์
8 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 4/2563 ลว 27 สิงหาคม 2563
ศ.พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์
9 คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
คำสั่งที่ 5/2563 ลว 27 สิงหาคม 2563
ศ.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
10 คณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 6/2563 ลว 27 สิงหาคม 2563
ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
11 คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 7/2563 ลว 27 สิงหาคม 2563
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
12 คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 8/2563 ลว 27 สิงหาคม 2563
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
13 คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 9/2563 ลว 27 สิงหาคม 2563
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
14 คณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการถ่ายโอนภารกิจ
คำสั่งที่ 10/2563 ลว 27 สิงหาคม 2563
นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์
15 คณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ
คำสั่งที่ 11/2563 ลว 27 สิงหาคม 2563
ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
16 คณะอนุกรรมการการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสั่งที่ 12/2563 ลว 27 สิงหาคม 2563
ผศ.ธนพร ศรียากูล
17 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะให้แก่ อปท. ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร)
คำสั่งที่ 3/2564 ลว 17 สิงหาคม 2564
ผศ.ธนพร ศรียากูล
18 คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งที่ 4/2564 ลว 5 ตุลาคม 2564
นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์
19 คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่ อปท.
คำสั่งที่ 5/2564 ลว 9 ตุลาคม 2564
ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์