คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

เลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการโดยตำแหน่ง (11 ท่าน)

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นายทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายประยูร รัตนเสนีย์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 ท่าน)

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายสนธยา คุณปลื้ม

นายกเมืองพัทยา

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ

นายก อบจ. สุพรรณบุรี

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

นายก อบจ. พิษณุโลก

ว่าง

นายก เทศมนตรี

ว่าง

นายก เทศมนตรี

ว่าง

นายก เทศมนตรี

นายชูศักดิ์ วสันต์

นายก อบต. ดงบัง
จังหวัดบึงกาฬ

นายชัยรัตน์ ทองใบ

นายก อบต.ร่องเคาะ
จังหวัดลำปาง

นายกัมพล กลั่นเนียม

นายก อบต. ตาหลวง
จังหวัดราชบุรี

นายวิชัช ไตรรัตน์

นายก อบต. กะไหล
จังหวัดพังงา

นายประสพโชค นิ่มเรือง

นายก อบต. บางสมบูรณ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (12 ท่าน)

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต

นายธนา ยันตรโกวิท

นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์

ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ผ.ศ.ธนพร ศรียากูล

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ

ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

นายสุดจิต นิมิตกุล

*** อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2564 ***