คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

เลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการโดยตำแหน่ง (11 ท่าน)

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายสุภัทร จำปาทอง

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นายดนุชา พิชยนันท์

เลขาธิการคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

นายประยูร รัตนเสนีย์

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12 ท่าน)

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์

นายกเมืองพัทยา

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ

นายก อบจ. สุพรรณบุรี

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

นายก อบจ. พิษณุโลก

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ

นายกเทศมนตรีนครยะลา

นายเจษฏา สี่พี่น้อง

นายกเทศมนตรีเมืองชัยนาท

นายธนศักดิ์ มาคะสิระ

นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลง จ.ราชบุรี

นายกิตติพงศ์ สีเหลือง

นายก อบต. เสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา

นายไฉน ก้อนทอง

นายก อบต. ดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์

นายเกรียงศักดิ์ หอนงาม

นายก อบต. เพ็ญ จ.อุดรธานี

นายปราโมทย์ เพชรรัตน์

นายก อบต. ปากแพรก จ.สุราษฎร์ธานี

นายวิระศักดิ์ ฮาดดา

นายก อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (12 ท่าน)

นายวิบูลย์ สงวนพงษ์

นายวัลลภ พริ้งพงษ์

ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต

นายธนา ยันตรโกวิท

นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์

ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่

ผ.ศ.ธนพร ศรียากูล

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ เครือเทพ

ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์

นายสุดจิต นิมิตกุล

*** อัพเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2565 ***