สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นฯ จากการตราร่าง พ.ร.บ. รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

  • การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตราร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. Download
  • รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. Download