• ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2) Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องเงินเหลือจ่าย 59 (ฉ.2) Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องเงินเหลือจ่าย 58 (ฉ.2) Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ฉบับ 2) Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 1) Download