• ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณ 2547 Download
  • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณ 2546 Download
  • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณ 2545 Download
  • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณ 2544 Download