• ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. 2566 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. 2564 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. 2560 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. 2559 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. 2558 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. 2557 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ. 2556 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่ อปท. พ.ศ. 2547 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่ อปท. พ.ศ. 2546 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่ อปท. พ.ศ. 2545 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล่อเลื่อนเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544  Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนเพิ่มเติม พ.ศ. 2544 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล่อเลื่อน พ.ศ. 2544 Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีประจำปีรวมทั้งเงินเพิ่มและค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้แก่ อปท. Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.ล้อเลื่อน พ.ศ. 2478 ให้แก่ อปท. Download
 • ประกาศ ก.ก.ถ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ให้แก่ อปท. Download