• ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และค่าปิโตรเลียมให้แก่ อปท. Download