• ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Download
  • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Download
  • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Download
  • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่องการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 Download