• ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
  • ประกาศ ก.ก.ถ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 Download