• ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ. 2542 ผ่านระบบ GFMIS รายละเอียด
 • ค่าภาคหลวงปิโตเลียม รายละเอียด
 • ค่าภาคหลวงแร่ รายละเอียด
 • รายงานเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง  รายละเอียด
 • ข้อมูลด้านการเงิน การคลังท้องถิ่น(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) รายละเอียด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 58 Download
 • รายละเอียดการจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  รายละเอียด
 • ภาพรวมการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2558
  • ภาพรวมการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ตามปีภาษี (เพิ่มเติม) Download
  • ภาพรวมการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ตามปีภาษี Download
  • ภาพรวมการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ตามปีงบประมาณ Download
  • ภาพรวมการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2559 ตามปีภาษี(กราฟ) Download
  • ภาพรวมการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2559 ตามปีงบประมาณ Download
  • ภาพรวมการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546-2559 ตามปีภาษี Download