• ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้แก่ อปท. และภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้ Download
  • รายได้จัดเก็บเอง Download
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฯ Download
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 Download
  • ภาษีสุรา Download
  • ภาษีสรรพสามิต Download
  • ภาษีรถยนต์ Download