• ตารางประมาณการรายได้ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2566  ไฟล์ PDF   ไฟล์ XLS   ไฟล์ CSV
  • ตารางประมาณการรายได้ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  ไฟล์ PDF   ไฟล์ XLS   ไฟล์ CSV
  • ตารางเปรียบเทียบรายได้ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 Download
  • ตารางเปรียบเทียบรายได้ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2558 Download
  • ตารางเปรียบเทียบรายได้ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2550 Download
  • ตารางเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543-2548 Download
  • ตารางเปรียบเทียบร้อยละของสัดส่วนการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 2553-2559 Download
  • ตารางเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบ พ.ศ. 2559 Download