การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนให้แก่ อปท.

การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542

  • การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ไฟล์ PDF  ไฟล์ XLS   ไฟล์ CSV
  • การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   ไฟล์ PDF  ไฟล์ XLS   ไฟล์ CSV
  • การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ไฟล์ PDF  ไฟล์ XLS   ไฟล์ CSV
  • การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ไฟล์ PDF  ไฟล์ XLS   ไฟล์ CSV